— алтынчы же үчүнчү даражалуу башкы бир ок-туу кристаллдардын жыйындысы. Г. с-н экиге гексагон ж-а тригон систе-мачаларына бөлүү кабыл алынган. 1-гистемачанын лауэграммалары дайыма 6-даражалуу октун, ал эми 2-системачанын лауэграммалары 3-да-ражалуу октун бар экенин билдирет, к. Кристаллография.

от 2020