ГЕДОНИЗМ

(гр. heaone^- ыракат) —’ ыракатты эң жог. жыргалчылык деп, ага жетишүү аракеттерин жүрүш-ту-руштун негизги принциптери деп караган этикалык түшүнүк. Г. б-ча, ыракатка умтулуу — адам табиятына мүнөздүү көрүнүш. Г. антроп-ялык натурализмдин этикадагы көрүнүшү болгон; анын принциптери аскетизм-ге каршы келип, этика ж-дөгү окуунун тарыхында материалистчил көз караштын калыптанышы үчүн оң роль ойногон. Байыркы грек философу Аристипп (б. з. ч. 4-к-дын башы) ягашоонун максатын сезим ыракаты-нан көрүп, Г. идеяларына негиз салган. Эпикур болсо Г. идеяларын эв-демонизмге жакындатып, бактылуу турмушту кайгы-капасыз бейпил ж&-шоо катары караган. Г. идеялары Кайра жаралуу доорунда, кийин Т. Гоббс, Ж. Локк, П. Гассенди сыяктуу агартуучулардын этика б-ча тео-рияларында өнүктүрүлгөн. 18—19-к-да Г. принциптери утилитаризмдин этикалык теориясынан таасын көрүнт ду. Г-дин кийинки өнүгүшү бурж. моралдагы индивидуализмдин күчө-шү м-н шартталган. Азыр да бурж. айрым теориячылар (Ж. Сантаяна, АКШ; М. Шлик, Австрия ж. б.) Г. идея-ларын пропагандалап жатышат.

Aд..- Маркс К., Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 3, стр. 418—420; Письма и фрагменты Эпикура, в сб.: Материалисты древней Греции, М., 1955.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *