— кандайдыр бир областта биринчи ж-а экинчи тартиптеги туундулары үзгүлтүксүз болгон ж-а анда Лапластын ген ж-а үндөштүргөн музыканын туюнтуу каражаттары. Г-нын булагы — элдик музыка. Г. улам жаңы каражат, ыкмалар м-н байып турат. Г. ж-дөгү окуу — музыка таануудагы негизги бөлүмдөрдүн бири (к. Музыка таануу). Профессионал муз. билим берүүдө Г-нын окуу предмети катары мааниси чоң.

от 2020