— сызык-сыз элементтерди эквиваленттүү сы-зыкка келтирүү (линеаризация) принциби. Мында сызыксыз элемент сызыктуу элемент м-н окшош каралат. Сызыктуу элементтин гармоникалык таасирге карата реакциясы ошол таасирге карата сызыксыз элементтин реакциясынын биринчи гармоникасы-на дал келиш керек. Ошондо гана сызыктуу элемент сызыксыз элемент-ке эквиваленттүү деп эсептелет. Эквиваленттүү сызыктуу элементтин параметрлери гармоникалык таасирдин амплитудасыңа көз каранды.

от 2020