ГАРМОНИКАЛЫК КАТАР

1 + — + -т-—т-…-r——Ъ— түрүндөгү сандык катар. Г. к. жыйналбас катар экендигин Г. Лейбниц далилдеген (1673). Г. к-дын биринчи п мүчөсүнүн суммасы үчүн Sп = Inn + С + еп асимптоталык туюнтмасын Л. Эйлер тапкан (1740), мында С = 0,577215…, Эйлер турактуусу, п-+оо да еп-»-0, Sn->-°°.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *