ГАПОНЧУЛУК

— жумушчулардын жалган уюмдарын түзүп, аларды рев-ячыл күрөштөн алаксытуу үчүн падышалык бийлик жасаган аракеттердин бири. Бул аракеттин демилгечиси ж-а жетекчиси поп Г. А. Гапон болгон. Ал полициянын уруксаты м-н «Санкт-Петербург завод-фабрикала-рындагы орус жумушчуларынын чогулушу» деген уюм түзгөн. Анын уставы 1904-ж. 15-февралда бекитилген. Гапончулар жумушчуларды православие чиркөөсүнө берилгендикке тарбиялоого, аларды рев-яга каршы коюуга далалаттанып, таптык ынтымак идеясын үгүттөгөн ж-а жумушчулардын кээ бир бөлүгүнүн саясий аң-се-зимпшга артта калуусунан пайдаланган. 1905-ж. Петербургда «Чогулуштун» И бөлүмү түзүлүп, аларга 10 миңден ашуун жумушчу кирген. Петербургда жалпы стачка чыкканда (1905-ж. янв.), Гапондун демилгеси м-ң петиция иштелип, жумушчуяар- дын падышага баруусу уюштурулган. Тынчтык демонстрациясын (1905-ж. 9-янв.) падыша аскерлери атып тар-катышы жумушчуларга сабак болгон. Демонстрация 1905—07-жылдардагы рев-янын чыгышына түрткү берген.

Ад.:  Ленин В. И., Революциялык күндөр, Чыг., кырг. бас, 8-т; Бонч-Бруе-в и ч В. Д., Гапон и гапоновщина, в сб.: Вопросы истории религии и атеизма, т. 3, М., 1955.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *