ГАПЛОЛОГИЯ

от2020

Ноя 27, 2020

(гр. haploos —жөнөкөй, …логия) — сөз ичинде бири бирине окшош муун жанаша келгенде биринин түшүп калышы. Мындан сөздүн мааниси бузулбайт. Г. сүйлөө речинде гана эмес, адабий тилде да кездешет. Мис, «минералология» деген эл аралык терминдин «минералогия», орус тилинде «витаминонос-ный», «знаменоносец» деген сөздөрдүн «витаминосный», «знаменосец» түрүндө колдонгондой көрүнүштөр.

от 2020