ГАММА

от2020

Ноя 27, 2020

— гректердин Г. тамгасынын (тыбышынын) атынан аталган о. кылымдагы муз. үн катарларынын эң төмөнкү добушу, азыр — октава арасындагы добуштар тартиби. Г-нын 7 добуштуу диатоника, 12 добуштуу хроматика, 5 добуштуу пентатоника, мажор, минор сыяктуу түрлөрү бар. Г. ар түрдүү добуштардан куралат. Мис, до добушунан түзүлгөнү до-ма-жор, ля добушунан түзүлгөнү ля —• мпнор деп аталат. Г. ырдоодо ж-а

от 2020