ГАММА

от2020

Ноя 27, 2020

— 1) массанын системадан тышкары бирдиги. Кичине массаны өлчөөдө колдонулат, 1 гамма = 10~6 г. Көп учурда «Г.» атаманын ордуна микрограмм (мкг, u.g) колдонулат. 2) Эрстеддин жүз миңден бир үлүшүн туюндуруучу ж-а жер магнитизмин, космос магнит талааларын өлчөөдө колдонулуучу атама. Эрстед — Бирдиктердин СГС системасында магнит талаасынын чыңалышынын бирдиги. Белгилениши ү.

от 2020