— ү-нурунун спектрлерин өлчөөчү прибор. Г.-с-дин эң негизги мүнөздөмөлөрүнүн бири— жакын жайгашкан эки гамма-сызык-ты ажыратып, алардын энергиясын өлчөө жөндөмдүүлүгү. Практикада магниттик, дифракциялык ж-а сцин-тилляциялык Г.-с-лер колдонулат. Магниттик Г.-с. ү-нуру пайда кылган электрондордун кинетикалык энер- гиясына талдоо жүргүзөт. Дифрак-циялык Г.-с-инин иштөө принциби ү-нурунун кристалл торчодон ча-гылуусуна негизделген. Өлчөө жүргүзүүдө мүмкүн болгон жог. тактыкты дифракциялык Г.-с. гана бере алат (0,01%). Сцинтилляпиялык Г.-с-де ү-пурун талдоо сциптиллятордо экинчи ирет пайда болгой элсктрон-дордун жардамы м-н жүргүзүлөт. Крнсталлдагы сңинтилляциялык жарыктын интөнсивдүүлүгү 2-ирет пайда болгон электрондордун энергиясы-на пропорциялаш болгондуктан фото-электрондук күчөткүчтө пайда болгон сигналдын амплитудасы ошол электрондордун энергиясын кайталайт. Алынган импульстардын спектри көп каналдуу атайын радиотех. анализа-торлордун жардамы м-н изилдөнет. Чоң энергиялуу ү-нурун изилдөөдө ядролук фотоэффект кубулуштарын колдонууга болот, ү-нуру кагып чыгарган нуклондордун энергиясын аныктоо иондоштуруучу камералар, калың катмардуу фотопластинкалар ж. б. приборлордун жардамы м-н ишке ашат. Аз энергиялуу ү-нурунун энергиясын аныктоо үчүн пропорция-лык санагычтар колдонулат.

от 2020