ГАММА-КАРОТАЖ

от2020

Ноя 27, 2020

— бургулоо көзө-нөктөрүндөгу (скважинадагы) тоо тектердин табигый радиоактивдүулү-гүн аныктоого негизделген геофиз. изилдөө методу. Тоо тек катмарла-рын, алар чыгарган ү-нурунун ур-гаалдуулугу б-ча ажыратуу, радиоак- лөт. Г.-к. станциясы атайын автома-шинага орнотулат. Анын негизги бөлүктөрү: бургулоо көзөнөгүнө түшүрүлүүчү снаряд (гамма-эсептегич), тереңдикти ченегич, лебёдка, башкаруу пульту, ү-нурун өзү жазчу кабыл алгыч (к. схема). Натыйжада Г.-к. диаграммасы түзүлөт. Ал ар түрдүү тоо тектердеш ү-нурунун ургаалдуу-лугун ж-а негизги горизонтторду ажыратууга мүмкүндүк берет. Бул метод дайыма нейтрон-каротажы м-н бирге геол. практикада, айрыкча нефть издөөдө кеңири колдонулат.

от 2020