ГАМЕТОФИТ

от2020

Ноя 27, 2020

(гаметалар ж-а гр. phy-ton •— өсүмдүк) —тукуму мезгилдүү кайталануучу өсүмдүктөрдүн жыныстык мууну. Г. өсүү ңиклинде жыныс-сыз тукум же спорофит м-н алмашып турат.

от 2020