ГАЛО

от2020

Ноя 27, 2020

(гр. halos—Күн же Айдын жарык шакеги)—атм-радагы оптикалык кубулуш. Жарык шооласынын булут-тагы же тумандагы муз кристаллда-рына чагылганда же сынганда пайда болот. Асманда тилке, тегерек, жаа же так ж. б. түрүндө күндүн же Айдын айланасында кубулма же агыш түстө байкалат.

от 2020