ГАЛИЛЕЙДИН САЛЫШТЫРМАЛУУ-ЛУК ПРИНЦИБИ

— классикалык ме-ханикадагы эсептөөнү баштоонун бардык инерциялык системаларында кыймыл закондорунун бирдейлиги ж-дөгү жобо. Эсептөөнүн кандайдыр инерциялык системасында жүргүзүлүүчү мех. тажрыйба аркылуу ошол системанын тынч абалын же бир калыпта түз сызык б-ча кыймылын аныктоо мүмкүн эместигин Г. Галилей 1636-ж. белгилеген. Ньютондун закондорун ишке ашыруучу эсептөө системасы төмөнкү «талапка жооп берүүгө тийиш: эгер күч аракет кылбаса, нерсе берилген системада түз сызык б-ча бир калыптагы кыймылда же салыштырмалуу тынч абалда болуу керек. Эсептөөнүн мындай системасы инерциялык деп аталат. Мех. кыймылдын салыштырма-луулугу ж-а эсептөөнүн түрдүү инерциялык системаларында мех. закондордун салыштырмалуу эместиги Г. с. п-нин мазмунун түзөт. Г. с. п. ылдамдыгы жарыктыкынан өтө кем болгон нерселердин кыймылын изилдөөчү классикалык мех. үчүн гана колдонулат. Ылдамдыгы жарыктыкы-на жакын нерселердин кыймылдары Эйнштейндин релятив механикасына баш иет.

ГАЛИТ , к. Таш туз.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *