ГАЛАКТОЗА

от2020

Ноя 27, 2020

— табиятта көп кездешүүчү 6 атомдуу спирт-гексозанын бир моносахариды. Сууда жакшы, спиртте начар эрийт. Циклдүү ж-а ңиклсиз формада болот. Өсүмдүк м-н айбанаттардын ткандарында рафино-залардын, мелибиозалардын, полиса-хариддердин, мукопротеиддердин, лак-тозанын ж. б-дын составдын бөлүгүн түзөт. Ал өсүмдүк м-н айбанаттардын ткандарында оңой сиңүүчү глю-козага, о. эле аскорбин ж-а галакту-рон к-таларына айланат.

от 2020