ГАЗ ГОРЕЛКАСЫ

от2020

Ноя 27, 2020

— абаны (кычкылтекти) газ түрүндөгү аралашмага аралаштырып, аны куйдүрүү үчүн үзгүлтүксүз жиберип туруучу түзүлүш. Г. г. колдонулуш түрүнө ж-а түзүлүшүнө жараша диффузиялык, инжекциялык, эки өткөргүчтүү, айка-лыштырылган ж-а газ турбиналуу болуп бөлүнөт. Диффузиялык го-релкада газ м-н аба күйүү камера-сында аралаштырылат. Инжекциялык горелкада күйгүзүү үчүн керектелүүчү аба газдын агымынан сорду-рулуп алынып, алар горелканын корпусунун ичинде аралаштырылат. Эки өткөргүчтүү горелкада аба желденткич аркылуу берилет. Газ отундарынын бир түрдөн экинчисине өтүшү ж-а ар түрдүү отунду бирге күйгүзүү үчүн айкалыштырыл-г а н горелка колдонулат. Мында газ-мавуттуу ж-а чац-газдуу отун пайдаланылат. Газ турбиналуу горелкада күйүүчү газ турбина м-н кыймылга келтириле турган желденткич м-н сордурулуп берилет. Г. г. эл чарбасынын бардык тармактарында колдонулат.

от 2020