ГАЗ АНАЛИЗИ

от2020

Ноя 27, 2020

— газ аралашмалары-нын сандык ж-а сапаттык составын аныктоо. Г. а. хим., физ.-хим. ж-а физ. методдор м-н жүргүзүлөт. Хим. метод газ аралашмасындагы компонентти түрдүү реактив аркылуу сиңирип алууга негизделген. Физ.-хим. метод-до газ аралашмасындагы аныкталуучу компонент тиешелүү заттын эрит-месине сиңирилип, анын электр өт-көргүчтүгү, оптикалык тыгыздыгы ж. б. физ.-хим. мүнөздөмөлөрү өлчөнөт. Г. а-нин физ. методу газ аралаш-масынын тыгыздыгын, илээшкекти-гин, кайноо темп-расын, жылуулук өткөргүчтүгүн ж. б. физ. касиеттерин өлчөөгө негизделген. Г. а. жаратылыш ж-а ө. ж. газдарынын составын, өндүрүштөгү газдардын уулуулугун, жарылуу коркунучун ж-а тез от алуусун аныктоо, химия, металлургия, нефть ж-а газ ө. ж-нда технол. процесстерди контролдоо үчүн колдонулат.

от 2020