ГАЗ АНАЛИЗДЕГИЧ

— газдагы ара-лашмалардын составынын санын ж-а сапатын аныктай турган прибор. Г. а. кол м-н иштетилүүчү ж-а автоматтык болуп айырмаланат. Кол м-н и ш-тетилүүчү Г. а-тердин ичинен абсорбциялык анализдегич көбүрөөк таралган. Алар газдагы аралашмаңын ар түрдүү реагенттергө сиңишине негизделген. Автоматтык Г. а. иштөө принциби б-ча 3 топко бөлүнөт: 1) хим. реакциялар кошо жүргүзүлүүчү анализдин физ. методдоруна негизделген приборлор. Мындай көлөмдү к-м анометрдик дөп аталган Г. а. м-н хим. реакция аркылуу газ аралашмасында айрым компоненттердин басымынын ж-а көлөмүнүн өзгөрүшү аныкталат; 2) физ.-хим. (жылуулук хим., электр хим., фотокалориметрдик, хроматография-лык) процесстерди жүргүзүү м-н физ. методдорго негизделген приборлор. Жылуулук хим. Г. а. күйүүчү газдардын канчалык кошулмасы бар экендигин, электр х и м. Г. а. газ аралашмасында газды сиңирип алган эритменин электр өткөрүмдүүлүтүн аныктоо үчүн колдонулат. Фотокалориметрдик Г. а. газ аралаш-масындагы күкүрттүү суутекти, азот-тун кычкылдарын ж. б.; хромат о-графиялык анализдегичтер негизинен аралашмадагы углеводороддор-ду аныктайт; 3) жалаң гана физ. методдорго негизделген приборлор. Буларга термокондуктометрдик, денси-метрдик, магниттик, оптикалык Г. а-тер кирет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *