ГАЗ АБАЛЫНЫН ТЕҢДЕМЕСИ

— газ абалын мүнөздөөчү физ. чоңдуктарды (басым, көлөм ж-а темп-ра) өз — ара байланыштырган теңдеме. Идеалдуу газдар үчүн Менделеев-Клапейрондун pV = RT теңдемеси колдонулат. V — газдын көлөмү, р — басымы, Т — абс. темп-pa, R — газдын универсал туруктуу саны. Реалдуу газдардын абалы Ван-дер-Ваальс тецдемеси р + — ■ (VЪ) =RT м-н аныкталат. Мында а ж^а Ъ — реалдуу газдардын касиеттеринин өзгөчөлүгүн мүнөздөөчү туруктуу чоңдуктар.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *