—газдардагы суу буусун жоготуу процесси. Г. к. физ.-хим. (абсорбция ж-а адсорбция) ж-а физ. методдор м-н жүргүзүлөт. Абсорбциялык жолдор газдагы ным-ды суюк заттар м-н сордуруп алууга негизделген. Соруп алгыч зат (абсорбент) катарында көбүнчө диэтилен-гликоль, глицерин, ZnCb, СаС1гНин эритмелери пайдаланылат. Адсорбция-лык жолдор газдагы нымды катуу заттар м-н сордуруп алууга негизделген. Соруп алгыч заттар (адсорбент-тер) катарында бокситтер, алюмогель, силикагель, СаС12, NaOH «ЮН ж. б. колдонулат. Физ. методдо кургаты-луучу газды муздатып ж-а жог. басымда кысып, кайра ошол замат газдын көлөмүн кеңейткенде андагы суу буулары суюктукка айланып, ал бөлүнүп алынат. Көп компоненттүү газ-дарды фракцияга бөлүү максатында алардын аралашмасын муздатууда ж-а күйүүчү газдарды темир тутүк-төр аркылуу жиберүүдө аларды кур-гатуу өтө зарыл.

от 2020