ВЮРЦ РЕАКЦИЯСЫ — галогеналкил-дерге натрийди таасир этүү м-н каныккан углеводороддорду синтездөө методу: 2RBr + 2Na -^ R — R + 2NRr. 1855-ж. франц. химик Ш. А. Вюрц ачкан. Р. Фиттиг бул реакңияны май-ароматтык бирикмелерди алууга колдонгон.

от 123