ВЫЧЕТТЕР

ВЫЧЕТТЕР 1) (сандар теориясын-да)—эгер а—Ъ айырмасы 00 бүтүн сандар). Мис, 7 модулу б-ча 24 саны 3 санына В. болот, себеби 24—3=21 саны 7 ге бөлүнөт. Ар бири 0,1,…, т—1 сандардын бирине В. болгон т бүтүн сандардын жыйындысы т модулу б-ча В-дин толук системасы деп аталат. Мис, 0,1, 2,3, 4,5 сандары 6 модулу б-ча В-дин толук системасын түзөт. Эгер хп—а айырмасы т ге бөлүнгөн бүтүн х саны бар болсо, анда о саны п (ге ^2— бүтүн) даражалуу В. деп, андай бүтүн сан жок болсо, а саны п даражасына В. эмес деп аталат. 2) (аналитикалык функциялар теориясында) }(z) комплекстүү аргументтен функциянын обочолонгон Z0 өзгөчө чекитинин аймагында Лорандык катарга ажырат-кандагы (Z—Z0)~l мүчөсүнүн коэффициента.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *