ВУЛЬГАРИЗМ

от123

Июн 26, 2020

ВУЛЬГАРИЗМ (лат. vulgaris — демейки, адаттагы) — 1) адабий тилден тышкары, оозеки тилдин лексикасына мүнөздүү айрым одоно сөздөр; 2) көркөм чыг-ларда айрым персонаждардын речи катары берилген одоно сөздөр.

от 123