ВУЛЬГАРДЫК СОЦИОЛОГИЗМ, вульгардык социология — коомдук аң-сезим коомдук турмуштун экон. шарттарына көз каранды экени ж-дөгү маселени одоно жөнөкөйлөштүргөн, базис м-н надстройканын ортосундагы карым-катнаштын диалек-тикасын өтө жөнөкөйдүн м-н түшүндүргөн, эл массасынын коомдогу таптык мад-тка таасирин танган агым. Мис, В. с. позициясында турган орус адабий сынчысы В. М. Шулятиков (1872—1912) идеол., асыресе филос. көз караштарды шыдыр эле өндүрүштү уюштуруу формаларынан алып чыккан. В. с. айрыкча эстетикада күчтүү өкүм сүргөн. Анын таасири сов. орус ад-тчылары В. М. Фриче, В. М. Келтуяла, В. Ф. Переверзевдин эмгектеринде бир кыйла болгон. Маркстик эстетиканын ж-а ад-т таануунун өсүп-өнүгүшүнүн натыйжасында 20—30-жылдарда В. с. четке кагылган. Бирок анын айрым тен-денциялары кийин да жашап келди. В. с-дин көрүнүштөрү кыргыз ад-т таануусу м-н сынында да учурады. Бул айрыкча 1940-жылдардын аягы— 50-жылдардын башында фольклорго (мис, «Манас» эпосу) ж-а айрым я«а-зуучулардын чыг-лыгына карата натуура мамилелерден көрүндү.
Ад.: Энгельс Ф., (Кат) К. Шмидтке, 1890-ж. 5-авг., Маркс К., Э н г е л ь с Ф., Тандалган каттар, Фр., 1962; ошонуку, Ф. Мерингге, 1893-ж. 14-июль, ошондо эле; Ленин В. И., «Материализм жана эмпириокритицизм» китебинин 2—басылышына жазылган соз башы, Чыг., кырг, 1-бас, 14-т,

от 123