ВУЛКАНОЛОГИЯ

от123

Июн 26, 2020

ВУЛКАНОЛОГИЯ— геол. илиминин жанар тоолор ж-дөгү бир тармагы. Ал жанар тоолордун пайда болуу процесстерин, аракетке’ келүү ж-а атылып чыгуу себептерин, өнүгүп-өөрчү- шүн, атылып чыккан материалдардын составын, анын жер бетинде таралуу закон ченемин ж. б. кубулуштарын изилдейт. В-нын негизги максаты — жанар тоолордун атылып чыгышын алдын ала билүү жолдорун табуу ж-а андан чыккан ысык суу м-н буулар-дын жылуулук энергиясын эл чарбасынын керектөөсүнө пайдалануу. Бул маселелерди чечүүдө В. геология, геотектоника, геофизика, геохимия ж. б. илимдердин маалыматтарын кеңири пайдаланат.

от 123