ВРАЧТЫК ЭМГЕК ЭКСПЕРТ КОМИССИЯСЫ (ВЭЭК) — анатомиялык кемчиликтердин ж-а оорунун кесепетинен ишке жарамдуулуктун убактылуу же узак убакытка жоголушун же абдан начарлашын, майыптыктын баскычын, анын себептерин аныктоочу врачтык комиссия. ВЭЭК майыптардын эмгекке жарамдуулугун дайыма контролдой, байкоого алат ж-а ма-йыптыкка каршы алдын алуу иштерин жүргүзөт. Бул комиссия Социалдык камсыздандыруу мин-восунун карамагында болот. ВЭЭК админ.-терр-ялык белгиси б-ча — райондук, шаардык, областтык, респ-калык; ал эми профили б-ча жалпы Ht-a адистештирилген болуп бөлүнөт. Оорулуу 4—5 ай эмгекке жарамсыз болсо, аны врачтык-консультациялык комиссия (ВКК) ВЭЭКке жиберет. ВЭЭКтин иш эрежелерин ВЦСПС, союздук респ-калардын Мин. Совети, Социалдык камсыздандыруу ж-а Саламаттык сактоо мин-волору кабыл алган ВЭЭК ж-дөгү жобо белгилейт. ВЭЭКтин жы-йынтыгынан кийин оорулуу ишинен бошотулуп, ага мамл. законго ылайык пенсия белгиленет. ВЭЭКтин жыйынтыгын ж-а эмгекке жарамдуулук б-ча сунушун мекеме, колхоз, совхоз ж. б. уюмдардын жетекчи органдары милдеттүү түрдө кабыл алат.

от 123