«ВОПРОСЫ ИСТОРИИ КПСС» —ил. журнал, КПСС БКнын Марксизм-ленинизм ин-тунун органы. 1957-жыл-дын июлунан 2 айда бир жолу, 1963-жылдын январынан тартып ай сайын чыгат (Москвада). Журналда марксизм-ленинизм классиктеринин идея-лык-теориялык мурастары, КПСС тарыхынын орчундуу проблемалары, парт, курулуштун маселелери, КПССтин соң. ж-а коммунисттик курулушка жетекчилик кылуудагы иштери, эл аралык коммунисттик кыймылдын тарыхы ж-дө материалдар жарык керет. Анда бурж. ж-а реформачыл идеологияга, КПСС тарыхын бурма-лоочуларга каршы макалалар жарыяланат; В. И. Ленин м-н анын шакирттеринин өмүрүнө ж-а ишине байланыштуу эскерүүлөр да басылат. Журнал беттеринде КПСС тарыхын үйрө-нүүчүлөргө жардам берчү материалдар, тарыхый-парт. ад-тка реңензия-лар чыгат. Журналдын ишине жооптуу парт, кызматкерлер, эл аралык коммунисттик кыймылдын ишмерле-ри, илимпоздор, рев-янын, Гражд. ж-а Улуу Ата Мек. согушунун ветерандары катышып турат. Тиражы 56100 (1975).

от 123