ВОЛЮНТАРИЗМ

ВОЛЮНТАРИЗМ (лат. voluntas — эрк)— коомдун кыймылдаткыч күчү ж-а дүйнөнүн түпкү жашоо себеби адам эркинде деп жарыялаган фи-лос. көз караш. Бул идеалисттик көз карашты немец философтору А. Шопенгауэр, Ф. Ницше ж. б. үгүттөгөн. Психологияда В. 19-к-дын аягында өнүгө баштаган. В-дин жасоочулары эркти адамдын аракеттеринин булагы ж-а психикалык турмушунун негизи деп зсептешип, аң-сезимди эрктин туундусу катары карашкан. Психологиядагы В-дин өкүлдөрү — немең социологу Ф. Теннис (ал «В.» терминин киргизген), немец психологу В. Вундт, орус психологу Н. Лос-ский, австриялык психолог 3. Фрейд ж. б.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *