ВОЛГА БОЮ ДӨҢСӨӨСҮ

ВОЛГА БОЮ ДӨҢСӨӨСҮ Волганын оң жээгинде, Горький ш-нан Волгоград ш-на чейин созулуп жатат. Басымдуу бийикт. 150—200 м, бийик жери 367 м, туурасы 500 км ге чейин. Дөңсөө жылга-жыбыттуу, Волга жагы тик, Ока-Дон ойдуңуна карай жантайыцкы. Башкы «тоолору»: Змее-ва, Жигули, Столбичи. В. б. д-нө рель-ефтин структуралык формаларын түзүүчү тектоникалык валдар, бүктө-лүүлөр мүнөздүү. Аки таш теги, чопо, кум, мергель ж. б. борпоң тоо тектеринен түзүлүп, карст кубулуштары өнүккөн. Нефть, күйүүчү газ, асфальт, фосфорит ж. б. алынат. Токойлуу талаа ж-а талаа ландшафттары басымдуу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *