ВОКОДЕР

ВОКОДЕР (англ. vocoder, voice — үн ж-а code — шифр, код) — сөз сигнал-дары берилбей, сөздү кодго айландырып, атайын код түрүндө берүүчү телефон байланыш системасы. Бул системада берүүчү жакта сөз сигна-лын код түрүндөгү сигналга айлан-дыруучу үн анализатору (талдагы-чы), кабыл алуучу тарапта код түрүндөгү сигнал ды сөз сигналына ай-ландыруучу синтезатор пайдаланылат. В. аркылуу сигналды код түрүндө бергенде, телефон каналында жыштыкта өткөрүү тилкесин бир нече эсе (кадимки телефон байланы-шындагы 250—3500 гц тин ордуна 250—350 гц ке) кичирейтип, алыскы байланыш линиясында өткөрүү мүмкүнчүлүгүн 10—13 эсе жогорулатууга болот.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *