ВЛКСМ БОРБОРДУК КОМИТЕТИНИН ПЛЕНУМУ — ВЛКСМ БКнын мүчөлөрү м-н мүчөлүгүнө канди-даттарынын заседаниеси. Пленум ВЛКСМдин Уставына ылайык кеминде 6 айда бир мертебе чакырылат. ВЛКСМдин кезектеги милдеттерин талкуулайт. Өзүнүн составынан комсомолдун бүткүл ишине жетекчилик кылуу үчүн ВЛКСМ БКнын Бюро-сун ж-а күндөлүк уюштуруу жумуштарын башкаруу үчүн анын Секре-тариатын шайлайт.

от 123