ВИНЙЛ ЭФИРЛЕРИ

ВИНЙЛ ЭФИРЛЕРИ — каныкпаган жөнөкөй CH2=CHOR ж-а татаал СН2=СН—OCOR эфирлер. В. э.—сууда начар эрий турган түссүз суюктук, орг. эриткичтер м-н жакшы аралашат. Хим. жактан активдүү: гало-гендерди, галогендүү суутектерди ж. б-ды өзүнө оңой кошуп алат; по-лимерленүү ж-а сополимерленүү реакциясына оңой кирет. Аларды гидро-лиздөөдөн ацетальдегиддер пайда болот. В. э. ацетиленге спирттерди (жөнөкөй эфирлер), карбон к-таларын (татаал эфирлер) таасир этүүдөн алынат: +ROH CHz=CHOR+RCOOH CH^CHOCOR. В. э. синтет. полимерлерди, ацеталь-дегиддерди алууда колдонулат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *