ВИЛЬСОН КАМЕРАСЫ

ВИЛЬСОН КАМЕРАСЫ — заряддуу бөлүкчөлөрдүн издерин байкоого ылайыкталган прибор. В. к. негизинен элементардык бөлүкчөлөрдүн ж-а космос нурларынын физикасын изилдөөдө колдонулат. Бул приборду англис физиги Ч. Вильсон ойлоп чыгарган (1912). В. к-нын иштөө принциби өтө каныккан буунун конденса-цияланышына, б. а. кандайдыр бир конденсация борборунда (мис, заряддуу бөлүкчөлөрдүн өткөн жолдорундагы иондордо) майда суу тамчыла-рынын пайда болушуна негизделген. Бөлүкчөлөрдүн траекториясында там-чылардан түзүлгөн издер сүрөткө тартылып изилденет. Бул издердин параметрлерин (узундугун, издин бирдик узундугуна туура келүүчү тамагынын санын, магнит талаасындагы кыйшаюусун ж. б.) билүү м-н ал кайсы бөлүкчө экендиги аныкталат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *