ВИДЕО

от123

Июн 24, 2020

ВИДЕО… (лат. video — карайм, көрөм) — татаал сөздүн телекөрсөтүү-гө, радиолокацияга ж-а татаал электрдик сигналдардын электр нур түтүгү-нүн экранында сүрөттөп көрсөтүлү-шүнө таандык экендигин билдирип, сөз алдына жалгануучу мүчө, мис, видеосигнал, видеокучөткуч, видеоте-‘лефон ж. б.

от 123