ВИДЕМАН-ФРАНЦ ЗАКОНУ

ВИДЕМАН-ФРАНЦ ЗАКОНУ—металл-дардын жылуулук ж-а электр өткө-рүмдүүлүгүнүн өз ара байланышы ж-дөгү закон. Бардык металлдар үчүн туруктуу темп-pa кезинде жылуулук өткөрүмдүүлүгүнүн х электр өткө-рүмдүүлүгүнө б болгон катышы турактуу чоңдук, б. а. z/6 = const. Бул законду Г. Видеман м-н Р. Франң тажрыйба жүзүндө аныкташкан (1853). Бул катыш абс. темп-рага түз пропорциялаш боло тургандыгын x/6=LT даниялык физик Л. Лоренц далилдеген (1882). L—бардык металлдар үчүн бирдей болуучу туруктуу сан Лоренц саны деп аталат (Ь= =2,45-10~s вт-ом-град~2).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *