ВЕТЕРИНАРИЯ ГЕОГРАФИЯСЫ жаныбарлар ылаңынын таралуу, пайда болуу закон ченемин, мал денинин тазалыгына ж-а кунардуулугуна белгилүү бир геогр. аймактын табият шартынын таасирин иликтейт. Геогр. жаратылыш шарты (климат, топурак, рельеф, айбанат ж-а өсүмдүк дүйнөсү) дүйнөнүн ар кандай бөлүгүндө ылаңдын таралышына ж-а пайда болушуна түрдүүчө таасир тийгизет. Кай бир оору (шарп, чочко чу-масы, чечек, туберкулёз) дүйнөнүн бардык жеринде, кээ бири (туляремия, лептоспироз, пироплазмидоздор) белгилүү аймакта кездешет. В. г-нын негизги методу—экспедициялык изилдөө, статистика маалыматтарын ко-рутундулоо ж-а аларды жазып чыгуу (картага түшүрүү). В. г. вет. түрдүү тармактарды (эпизоотология, паразитология, вет. статистика) пайдаланат. К. И. Скрябиндин гельминтогеогра-фия б-ча эмгектери В. г-нын өөрчүшүнө зор таасир этти. В. г-сын изилдөө м-н түрдүү жаратылыш фактор-лору малдын кунардуулугун жогорулатууга оң ж-а терс таасир тийгизе-рин билүүгө мүмкүндүк берет. Белгилүү бир аймактын, зонанын В. г. ж-дө жазуу жерг. башкаруу орган ж-а вет. тармак үчүн баалуу документ.

от 123