ВЕРТИКАЛЬ БУРЧТАР — жалпы чокуга ээ болуп, биринин жактары экинчисинин жактарынын уландысы болгон эки бурч. Z.AOC ж-а Z-ВОД, Z.COB ж-а Ж.АОД бурчтары В. б. болушат. Алар өз ара барабар. Айрым учурда В. б-ды карама-каршы бурчтар деп да аташат.

от 123