ВЕРЛЕН

ВЕРЛЕН Поль (30. 3. 1844—8. 1. 1896) — белгилүү француз акыны. Офицердин үй-бүлөсүнөн. В.— симво-лизмге негиз салгандардын бири. Алгачкы чыг-лык жолу парнасчылар-дын, романтиктердин ж-а Ш. Бодлер-дин таасиринде башталат («Сатурн-дук ырлар», 1866; «Сайран күндөр», 1869). Символисттик көз карашы 1874-ж. жарыкка чыккан «Тилсиз романстар» аттуу ыр жыйнагынан ачык көрүнөт. «Алыскылар жана жа-кынкылар» (1884), «Параллель» (1889) деген ыр жыйнагында, «Каргыш тийген акындар» (1884; А. Рембо, С Малларме ж-дө) аттуу макаласында бир жагынан анын карама-каршы ойлору күчөсө, экинчи жагынан, өз тарапкер-лерин декаденттик аша чабуудан сактап калууга умтулган. В-дин рев-ялык ырлары да бар («Жеңшггендер» поэмасы).
Ад.: Горький М., Поль Верлен и декаденты, Собр. соч., т. 23, М., 1953.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *