ВЕРГИЛИЙ

ВЕРГИЛИЙ Марон Публий (б. з. ч. 70—19) — римдик акын. Анын чыг-лыгына Лукре-цийдин философиясы, Катуллдун лирикасы чоң таасир тийгизген. В. он бөлүмдөн турган алгачкы «Буколики» («Койчу ырлары», б. з. ч. 42—38) жыйна-гында саясий тол-кундардан четтеп, малчылардын бейпил турмушун сүрөттөөгө аракеттенген. Ырдын 4-бөлүмүндө Рим им-периясын даңазаласа да, анын жеке менчикке негизделген карама-каршы-лыгын көрсөтүп, ага «алтын заман» (кылым) ж-дөгү утопиялык оюн каршы койгон. В. дидактикалык «Геор-гика» («Дыйканчылык тууралуу поэма», б. з. ч. 36—29) аттуу поэма-сында «бейпил турмушту» кыштак адамдарынын жашоосунан көрөт. «Энеида» поэмасында Байыркы Италиянын картинасын идеалдаштырып, аны Римдин орчундуу проблемалары м-н тыгыз байланыштырат.
Ад.: М а ш к и н Н. А., Принципиат Августа, М.—Л., 1949.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *