ВЕНЕРА

от123

Июн 24, 2020

«ВЕНЕРА» — 1961-жылдан Чолпон (Венера) планетасына учурулуп жаткан сов. планета аралык автоматтык станциялардын (ПААС) аты. Бул станцияларды учуруунун негизги максаты — Чолпон планетасындагы атм-ранын хим. составын, басымын, тыгыздыгын ж-а темп-расын, планетанын ар түрдүү башка кубулуштарын изилдөө. ПААСта ал кубулуштарды өлчөп, натыйжаларын Жерге берүүчү ар кыл аппаратура болот. «В.-1» ПААС 1961-ж. 12-февралда учу-рулган. Массасы 643,5 кг. 1961-жыл-дын 19—20-майында Чолпондой 100 миң км аралыкта учуп өтүп, Күнгө спутник болуп калган. «В.-2» 1965-ж. 12-ноябрда учурулган. Массасы 963 кг. 1966-ж. 27-февралда Чолпондой 24 миң км аралыкта учуп өтүп, Күн спутни-гинин орбитасына чыккан. «В.-З» 1965-ж. 16-ноябрда учурулган, массасы 960 кг. 1966-ж. 1-мартта СССРдин Мамл. Гербинин сүрөтү бар вымпел-ди Чолпонго жеткирген. «В.^4» 1967-ж. 12-июнда учурулуп, көздөгөн жерине 1967-ж. 18-октябрда жеткен, массасы 1106 кг, түшүрүлүүчү аппараттын массасы 383 кг. Андан кийинки учурулган «В.-5», «В.-6», «В.-7» ПААСтар да Чолпондун атм-расынын параметр-лерин ченеп, Жерге маанилүү маалыматтар берди. 1975-ж. 11- ж-а 14-июнда учурулган «В.-9» ж-а «В.-10» ПААСтары ошол жылдын 22- ж-а 25-октябрында Чолпон планетасына жеткен. Бул эки ПААСтын түшүрүлүүчү аппараттары Чолпон планетасына жетерден эки сутка мурда стан-циялардан бөлүнүп, «В.-9» станциясы-ныкы 22-октябрда планетанын бетине акырын түшүрүлүп, андан 2200 км аралыкка «В.-10» ПААСтын түшүрүлүүчү аппараты акырын конду. «В.-9» автоматтык станциясы тарыхта биринчи болуп Чолпон планетасынын жасалма спутниги, «В.-10» станциясы экинчи жасалма спутник болуп калды. ПААСтардын түшүрүлүүчү аппараттары конгон орундагы планетанын беттери сүрөткө тартылып алынды. Түшүрүлүүчү аппаратка орнотулган ил. приборлордун жардамы м-н Чолпон планетасынын атм-расынын физ.-хим. параметрлери ж-а оптикалык мүнөздөмөлөрү өлчөндү ж-а булут катмарларынын структурасы, планетанын бетинин жарыктанышы, ал аппараттар конгон орундагы топурактын физ. касиеттери изилденди. Ал маалыматтар Чолпондун жасалма спутниктерине—автоматтык станцияларга берилип, андан Жерге жиберилди.

от 123