ВЕКТОР

ВЕКТОР (лат. vector — жылдыруучу) — сан мааниси ж-а багыты м-н аныкталуучу физ., матем. чоңдук (ылдамдык, ылдамдануу, күч, күчтүн момен-ти, бурчтук ылдамдык ж. б.). Башталышы — А, аягы В чекиттери болгон В. АВ деп белгиленет. В-лорду белгилөөдө жоон жазылган а, в, с,… же жогору жагына жебе коюлуп жазылган a,j_ е, с… тамгалары алынат. \А, В\ = \а\ аркылуу В-дун узундугу, б. а. ошол В-ду аныктаган 2 чекиттин аралыгы белгиленет. Механика-да, математикада, физикада эркин жылуучу ж-а жылбоочу В-лор каралат. Узундугу ж-а багыты м-н гана аныкталган В-лор эркин В-лор деп аталат, мис, материалдык чекиттин алга жылуучу бир калыптагы түз сызыктуу ылдамдыгы. В-ду анын аракетин көрсөтүүчү түз сызыкка параллель которгондо, мааниси өзгөр-бөсе, ал жылуучу В. деп аталат. Демек, бир түз сызыкта жаткан барабар эки В. жылуучу В-лор болот. Абс. катуу нерсеге аракет эткен күч, жылуучу В-дун мисалы боло алат. Эгер В. сан мааниси, багыты ж-а баштапкы чекити м-н аныкталса, анда мындай В. байланышкан В-лор деп аталат. В-лор матем. физикада ж-а ме-ханикада көп колдонулат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *