ВЕКТОРДУК

от123

Июн 24, 2020

ВЕКТОРДУК КӨБӨЙТҮНДҮ — мейкиндикте берилген эки вектор 6-4at үчүнчү векторду түзүү ж-дөгү амал. Берилген а ж-а е эки векторунун В. к-сү деп, төмөнкү үч шартты канаат-тандырган үчүнчү с вектору айтылат: 1) с вектору а, е векторлоруна перпендикуляр; 2) с_нын модулу (узундугу) жактары а, е векторлору болгон параллелограмдын аянтына^ барабар, б. а. |с| = |о| |e| sin (а, е); 3) а, е„ с В. к. с=[й, е] деп белгиленет. Мейкиндикте тик бурчтуу координаталар системасында берилген а= { хи yuzx } ж-а е = •{ х2, у2, z2 \ векторлору б-ча [а, е] вектору төмөндөгүдөй аныкталат: [а, е]= -{ yxz2—y2z2; x2zi—xiz2% х\у2—У\х2). В. к. мех., физ., геом. илимдеринде кеңири колдонулат.

от 123