ВЕКТОРДУК МЕЙКИНДИК

ВЕКТОРДУК МЕЙКИНДИК — кадимки 3 өлчөмдүү мейкиндиктен! бардык векторлордун көптүгүн жалпылоочу матем. түшүнүк. Эгер Е вектордук көптүгүнүн элементтери х, у, z, … ж-а Р сандар талаасынын, а, (3, ү… сандарын^ карата векторлорду кошуу ж-а векторду санга көбөйтүү амалдары аныкталып, аларга карата: 1) х+у = = y+z (коммутативдик); 2) (х+у)-\~ + z = х+(y=z) (ассоциативдик); 3) каалаган х вектору үчүн х-\-0=х ба-рабардыгы аткарылган жалгыз нөл вектору болсо; 4) ар бир х вектору үчүн х+(—х)=0 барабардыгы аткарылган анын жалгыз карама-каршы вектору —а; болсо; 5) афх)-]-{а$)х; 6) 1-х=х;7) а(х-{-у) = ах+ау; 8) (а+{3)ж = ах+|5 касиеттери аткарылса, Е вектордук көптүгү Р талаасында вектордук мейкиндик деп аталат. Р талаасынын чыныгы же комплекстүү сандар болушуна карата Е В. м. чыныгы же комплекстүү болот. В. м-тин мисалы болуп бардык чыныгы сандардып көптүгү, и-өлчөмдүү Евклид мейкиндиги (0,1) кесиндисипдеги үзгүлтүксүз функция нын көптүгү эсептелет. Эгер сс^-Ь а2^2-Ь—+апз;п = 0 барабардыгы ai = a.2=…a,v. — Q болгондо гана аткарылса, В. м-теги Xi, х2, …, ха элементтери сызыктуу көз каранды эмес, карама-каршы учурда хх, xi, … xD сызыктуу көз каранды деп аталат. Эгер В. м-тин сызыктуу көз каранды эмес ге-элемен-ти болуп, ар кандай п-\-1 элементи сызыктуу көз каранды болсо, анда п саны В. м. өлчөмү деп аталат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *