ВЕКТОРДУК ДИАГРАММА

ВЕКТОРДУК ДИАГРАММА — мезгил-мезгил м-н өзгөрүүчү чоңдуктардын ж-а алардын өз ара катыштарынын маанилеринин багытталган кесиндилер—векторлор м-н график түрүндө көрсөтүлүшүн. В. д. электротехника, акустика, оптика ж. б-да кеңири колдонулат. Векторлордун чоңдугу өзгөрмө синусоидалык чоңдуктун ам-плитудалык же аракеттүү мааниси м-н, ал эми вектордун бурулуу бурчу синусоидалык чоңдуктун баштапкы фазасы м-н аныкталат. Бир мезгилдүү жөнөкөй гармояикалык функция (/i = =Sism(i)i, f2=B2sin(a-{- Ш), /3=S3- ■ sin($+®t) график түрүндө ОАь ОАг ж-а ОАг векторлорунун Оу огундагы проекциясы түрүндө көрсөтүлөт (к. сүрөт). Вектордун узундугу термел үү амплитудаларына туура келет: \ОА1\=В1, \0%\=В2 ж-а |а4з|=Вз. Бир же андан көп термелүүлөрдүн суммасы же айырмасы В. д-да ошол термелүүлөрдү түзүүчү векторлордун геом. суммасы же айырмасы м-н белгиленет, ал эми изделүүчү чоңдуктун мааниси векторлордун суммасынын Оу огундагы проекциясым-п аныкталат. Мис, мплитудасы -^- —>-ОА\ болгон /i ж-а амплитудасы 0А2 болгон /2 термелүүлөрдүн F суммасын (F=OC) табабыз: OC^Ai+0%.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *