ВАРИАЦИЯ

ВАРИАЦИЯ (лат. variatio — өзгөрүү) — К Музыкада, музыкалык теманын, обондун же анын коштолуш бир Е областында (сегментте)\f„(x)\^Cn(n = l, 2, 3…..) барабар- сыздыктарын канааттандырса, мында Сп жыйнала турган белгилүү бир п \ Сп сандык катардын мүчөлөрү i=l болсо, анда мурдакы функциялык катар Е областында (сегментте) бир калыпта жыйналат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *