ВАН-ДЕР-ВААЛЬС ТЕҢДЕМЕСИ

ВАН-ДЕР-ВААЛЬС ТЕҢДЕМЕСИ — реалдык газ абалынын алгачкы тең-демелеринин бири. Аны голланд фи-зиги Я. Д. Ван-дер-Ваальс (1873) су- а — нуш кылган: (р+— ) (V—b)=RT; V2 р — газдын басымы, Т — темп-ра, V — бир моль заттын көлөмү, R — универсалдуу газ туруктуулугу, а, Ъ — реалдык газдардын касиеттерин мүнөз- а дөөчү турактуу сандар, — — Ван-дер- Ваальс күчтөрүнүн эсебинен газ молекулалар ортосундагы тартылуусун эсепке алат да, өлчөмү басымдыкына туура келет. Ъ — газ молекулалары-нын өздүк көлөмү, ал жакын аралыкта молекулалардын түртүлүштөрүн эсепке алат. а, Ъ тажрыйбада аныкталат, эгер газ көлөмү чоң болсо, бул 2 чоңдуктарды эсепке албаса да болот; анда В. т. идеалдык газ абалынын теңдемесине өтөт. В. т. жогорку темп-радагы ж-а төмөнкү ба-сымдагы реалдык газдардын касиеттеринин сандык ж-а жакындатылган маанисин берет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *