ВАЛЕРИАНА КИСЛОТАЛАРЫ -мүнөздүү жыты бар бир негиздүү орг. каныккан кислоталар. Төрт изомери белгилүү. В. к-тасы СН3(СН2)3СООН, эрүү t—34,5°C, кайноо t 186,3° С; изовалериана к-тасы (СН3)2СНСН2СООН, эрүү t-37,6°C, кайноо t 176,7°; метил этилуксус к-тасы СН3СН2СН(СН3)СООН, эрүү t— 80° С, кайноо t 177° С; триметилук-сус к-тасы (СНз)зССООН, эрүү t 35,3° С, кайноо t 163,7° С В. к. вале-риананын тамырында болот. Андан суу буусунун жардамы м-н алынат; синтетикалыгы эмил спиртин кыч-кылдаидыруудан алынат. В. к. медицинада, анын эфирлери тамак ө. ж-да ж-а парфюмерияда колдонулат.

от 123