ВАЛЕНТТИК ЗОНА — катуу нерселердин квант теориясындагы түшүнүгү, к. Зоналык теория.

от 123