ВАКУУМ ТЕХНИКАСЫ — вакуум алуучу, кармап туруучу ж-а текшерүүчү аппараттар м-н методдордун жыйындысы. Вакуум алуу б-ча алгачкы тажрыйбалар 16-к-дын 40-жыл-дарына таандык. 1654-ж. немең илимпозу О. фон Герике вакуум пайда кылчу биринчи насосту жасаган. Кызытма лампанын жасалышы (1879) В. т-н өөрчүттү. 1905-ж. айланма (сымаптуу) насос, 1913-ж. моле-кулалык, 1915-ж. диффузиялык, 1916-ж. конденсациялык насостордун жасалышы болсо В. т-нын дүркүрөп өнүгүчпүнө алып келди. Элект-рониканын ж-а ядролук энергетиканын өнүгүшүнө байланыштуу В. т. тез өстү. Натыйжада вакуум металлургиялык ж-а вакуум-хим. ггрөцесс-тер өркүндөтүлүп, башкарылма термоядролук реакциялар жүргүзүү, космостук аппараттар үчүн өтө таза материалдарды алуу, ал аппараттар-ды космостогудай шарттарда сыноо б-ча чоң жетишкендиктер болду. Вакуумдуу насостор м-н бириккен, вакуумметр, вакуумдуу арматура ж. б. түзүлүштөрдү камтыган ва-куумдук система өз алдынча сыйым-дуулукту түзөт. В.т-нын негизги бир милдети 10_и н/м2 ге (10~16 сым. мам. мм) чейинки ж-а андан төмөнкү басымды влчөө ж-а системанын жылчыксыз туюк бекитилкглине жетишүү. В.т. эксперименттик физикада, илим м-н техниканын көп тармактарында, ө.ж-да кеңири колдонулат.

от 123