ВАКУУМ НАСОСУ

ВАКУУМ НАСОСУ — көлөмдүү туюк идиште вакуумду пайда кылуу үчүн андагы газ м-н бууну сордуруп чыгарууга ылайыкталган түзүлүш. В. н-нун физ. ар түрдүү кубулуштарга негизделген мех., агымдуу, сорбция-лык, иондук, конденсациялык түрлө-рү бар. М е х а н и к а л si к насостор 1 н/м2 ден (10~2 сым. мам. мм) ■ 10~8 н/м2 ге (10-10 сым. мам. мм) чейинки вакуумду алуу үчүн колдонулат, насостогу алга-артка жылуу-чу поршень газды сүрүп чыгарат. Агымдуу насостордо суюктуктун же буунун агымы сордурулуучу көлөмдөгү газдын молекулаларын кошо агызып кетет. Пайдаланылган затка жараша булар суу-агымдуу, буу-агымдуу, .буу-сымаптуу ж-а буу-майлуу насос болуп бөлүнөт. С о р б-ц и я л ы к насостордо кээ бир заттардын (мис, Ti, Mo, Zr ж. б.) газды сиңирип алуу жөндөмдүүлүгү пайдаланылат. Иондук ‘ насостор газды күчтүү электр разряды м-н иондоштурууга ж-а иондошкон му-лекулаларды электр талаасы м-н жок кылууга негизделген. Конденсациялык насостордун иштөө аракети төмөнкү темп-рага чейин муз-датылган беттеги газдарды өзүнө сиңирип ала тургандай болуп жасалган.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *